Príprava na univerzitné štúdium dištančnou formou

Matematika a fyzika

Kurz je určený pre uchádzačov o prijatie na univerzitné štúdium, či už z radov študentov stredných škôl, alebo už skončených absolventov stredoškolského štúdia.

Prihlášku dostanete v lokálnom stredisku Slovenskej siete dištančného vzdelávania alebo ju nájdete na www-stranke http://primakurzy.sk/. Po  vyplnení ju obratom zašlite na našu adresu a pripojte kópiu ustrižku o zaplatení poplatku za kurz. Do dvoch týždňov po uzávierke prihlášok obdržíte špeciálne študijné texty vhodné pre samoštúdium vyvinuté skúsenými autormi zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave a recenzované ďalšími slovenskými i zahraničnými odbornikmi.
V pravidelných intervaloch dostanete 10 písomných zadaní, ktoré opravia a pripomienkujú pedagógovia vybraných univerzít a zašlú Vám ich späť, aby ste sa poučili z vlastných chýb, resp. uspokojili tým, že látku už ovládate. Navyše, s pedagógmi môžete konzultovať telefonicky, prípadne aj počítačovou poštou. 2x sa s nimi stretnete aj osobne vo vybraných regionálnych strediskách. Elektronická forma komunikácie prebieha medzi študentom a tútorom (elektronická pošta), medzi študentom a administratívnym centrom ako aj medzi študentami kurzu. K tomuto účelu je vytvorená Internetová stránka kurzov, ktorej súčasťou je aj tzv. diskusné fórum, kde môžete komunikovať medzi sebou ako v triede a klásť otázky aj tútorom.

Po skončení kurzu sa uskutočnia v týchto strediskach pod dozorom univerzitných pedagógov záverečné písomné skúšky, v tom istom čase na celom Slovensku. Vy ušetríte nielen cestovné, ale i čas a únavu z dlhého cestovania, ktorá môže byť z hladiska Vašej úspešnosti rozhodujúca.

Štúdium bude ukončené záverečnou skúškou 19.4.2008. Náhradný a opravný termín bude 10.5.2008 a 17.5.2008 v Bratislave.

Po úspešnom absolvovaní obdržíte diplom potvrdzujúci Vaše študijné výsledky - a hlavne, svojimi vedomosťami sa dostanete na úroveň, ktorá Vám zabezpečí úspešné absolvovanie príjimacich skúšok a zdarne pokračovanie v univerzitnom štúdiu..
A na čo môže byť taký diplom? Neviete? Čítajte ďalej!

Príjimacie skúšky dištančnou formou

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka umožňujú nahradiť príjimacie skúšky z matematiky a fyziky úspešným absolvovaním záverečnej skúšky kurzov "Príprava na univerzitné štúdium" z oboch alebo len z jedného predmetu. V prípade neúspechu na záverečných skúškach dištančného štúdia pokračuje prijímacie konanie štandardným spôsobom. Hodnotenie zadaní vypracovaných počas štúdia kurzov sa pri náhrade prijímacej skúšky nezohľadňuje.

Fakulta takto získa o študentoch informácie, ktoré nie sú ovplyvnené rozdielmi medzi jednotlivými školami. Poskytnutá možnosť vzdelávania prispieva k vyššej úrovni vedomostí začínajúcich študentov, čo je podstatné pre zdarny priebeh ich univerzitného štúdia.

A čo získate Vy?
Váš úspech v dištančnom kurze potvrdí, že ste schopný pracovať samostatne a umožňuje Vám vyhnúť sa robeniu príjimacich skúšok! Nemusíte absolvovať kalváriu so zháňaním hotelov v Bratislave, prípadne celonočnú cestu do Bratislavy vlakom. Zvýši sa Vaša šanca na zdarný priebeh štúdia. Ak na zaverečnej skúške dištančného štúdia neuspejete, možnosť zúčastniť sa príjimacej skúšky Vám zostáva.

Časový harmonogram

Uzávierka prihlášok je 28.9.2007
Uzávierka prihlášok na zrýchlené kurzy je 7.1.2008
Tak nezmeškajte!

Štandardné kurzy
Do 8. 10. 2007 Vám zašleme pokyny ku štúdiu a 1. časť  študijných materiálov so zadaniami č. 1-3.
Do 13. 11. 2007 Vám zašleme 2. časť študij. materiálov so zadaniami č. 4-6.
Do 9. 1. 2008 Vám zašleme 3. časť študij. materiálov so zadaniami č. 7-10.

Termíny, v ktorých zasielame písomné zadania a študijné materiály  a termíny, ku ktorým musíte vypracované zadania zaslať tútorom:
 

Zadanie Termíny expedície zadaní  Termíny pre vrátenie zadaní
  1. od  8. 10. 2007 22. 10. 2007
  2. – “ –  5. 11. 2007
  3. – “ –  19. 11. 2007
  4. 13. 11. 2007 3. 12. 2007
  5. – “ –  17. 12. 2007
  6. – “ –  7. 1. 2008
  7. 9. 1. 2008 23. 1. 2008
  8. – “ –  6. 2. 2008
  9. – “ –  20. 2. 2008
10. – “ –  6. 3. 2008

Zrýchlené kurzy

Zadanie Termíny expedície zadaní  Termíny pre vrátenie zadaní
  1-5 11. 1. 2008 22. 2. 2008
  6-10 20. 2. 2008 25. 3. 2008
 

Výukové metódy a použité média

 • kurz pripravený metodikou dištančného vzdelávania
 • učebné texty pre samoštúdium (3 časti)
 • štúdijná príručka (Ako študovať)
 • 10 priebežných písomných zadaní hodnotených univerzitnými pedagógmi a zasielaných späť študentom (učenie sa z vlastných chýb, získanie prehľadu o vedomostiach a nedostatkoch)
 • záverečná písomná skúška v regionálnych strediskách (uznávaná FEI STU v Bratislave ako náhrada príjimacej skúšky)
 • podporný systém (telefón, fax, email, diskusné fórum, dve dvojhodinové stretnutia v regionálnych strediskách)

Spôsob skúšania a hodnotenia (záverečná skúška)

 • priebežné písomné zadania - požadovaná priemerná úspešnosť 56%
 • záverečná skúška - požadovaná úspešnosť aspoň 56%.
Záverečné skúšky sa budú konať 19.4.2008. Náhradný a opravný termín bude 10.5.2008 a 17.5.2008 v Bratislave.

Poplatky

Cena štandardných kurzov: cena za 1 kurz vrátane DPH je 2900 Sk, 2 kurzy = 5700 Sk.
Zaplatené poplatky sa nevracajú.
Možno si však zvlášt kúpiť prvú časť kurzov: 1600 Sk/1 kurz, 2200 Sk/2 kurzy.
Doplatok za dalšie dve časti: 2*700=1400 Sk/1 kurz, 2*1800=3600 Sk/2 kurzy.

Cena zrýchlených kurzov: 1 kurz vrátane DPH je 3100 Sk, 2 kurzy = 6000 Sk
Pri platení po častiach stojí prvá časť 1550 Sk/1 kurz, 3150 Sk/2 kurzy
a druhá časť 1450 Sk/1 kurz, 2950 Sk/2 kurzy

Poplatok za kurz uhraďte poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na:

číslo účtu: 7000085026/8180
variabilný symbol: 63007
  Štátna pokladnica
Adresa príjimateľa:   STU FEI
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Záujemcovia, ktorí si nie sú istí, či budú schopní absolvovať celý kurz, prípadne nevedia, či im bude vyhovovať jeho forma, si môžu kurz kúpiť po častiach.
Potvrdenie o zaplatení poplatku za danú časť treba zaslať na adresu LSDV Bratislava pred termínom expedície materiálov k danej časti uvedenom v Harmonograme štúdia.

Poplatok za opravnú skúšku: jeden predmet 300 Sk, každý ďalší predmet 100 Sk. Ústrižok o zaplatení treba ukázať pri registrácii na skúšku.

Ďalšie informácie

  Ing. Danica Sovišová
  LSDV pri STU, STU FEI Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1
  Tel: 02/602 91 719, Fax: 02/654 11 004
  Email: lsdv@kar.elf.stuba.sk

Autorské kolektívy

Matematika

  Vedúci autorského kolektívu: RNDr. Ľubomír Marko, CSc., FEI.
  Spoluautori:  RNDr. Vladimír Baláž, CSc., FChPT, RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc., MTF, RNDr. Agnesa Dicsöová, CSc., SjF,  RNDr. Viera Grusková, CSc., FChPT, doc.RNDr. Marián Halabrín, CSc., MTF, RNDr. Eva Marková, FEI, RNDr. Ladislav Mišík, CSc., SvF, RNDr. Ružena Pekárková, SjF, PhDr. Mária Sabolová, FEI, RNDr. Jozef Fecenko, CSc.
  Oponenti: Dr. Milo Shot, Open University, Velká Británia, doc.RNDr. Jozef Rovder, CSc. Ekonomická univerzita Bratislava, RNDr. Soňa Sladká, Gymnázium, Bratislava
Fyzika
  Vedúca autorského kolektívu: RNDr. Eleonóra Adlerová, CSc., FEI.
  Spoluautori: doc.RNDr. Ivan Baník, CSc., SvF, RNDr. Ladislav Busovský,  FChPT, doc. RNDr. František Culík, CSc., SvF,  doc.Ing. Pavol Fedorko, CSc.,  FChPT, doc.RNDr. Ján Kalužný, CSc., MTF, RNDr. Mária Macáková, SjF, Ing. Viera Skákalová, CSc., FChPT, doc.Ing. Ján Vajda, CSc.,  FEI,  doc.Ing. Juraj Veselský, CSc., SvF, prof. RNDr. Jozef Zámečník, CSc., SvF.
  Oponenti: Dr. Milo Shot, Open University, Velká Británia, RNDr. Aurélia Chalúpková, CSc., MFF UK, RNDr. Veronika Černá, Metodické centrum mesta Bratislavy
Označenie fakúlt STU:
FEI = Fakulta elektrotechniky a informatiky
FChPT = Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
SjF = Strojnícka fakulta
SvF = Stavebná fakulta
MTF = Materiálovotechnologická fakulta.