Interní pracovníci

             
Mikuláš Huba        Alžbeta Vajdová        Danica Sovišová
vedúci LSDV
       administrácia strediska
financie
       kurzy "Príprava
na univerzitné štúdium"

Externí spolupracovníci

      
Pavol Bisták        Katarína Žáková
technické zabezpečenie
odborný konzultant
       styk so zahraničím
tvorba www stránok